Συχνές Ερωτήσεις

Πότε λειτουργεί και ποια είναι η έδρα της;

Η Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) είναι παραγωγική σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας η οποία λειτουργεί κατά περιόδους ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η Σχολή έχει έδρα την 123 ΠΤΕ (Δεκέλεια).

Επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΙΡ;

Η ΣΙΡ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Διάρκεια φοιτήσεως και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής μετά την αποφοίτηση;

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις Τάξεις της Π.Α είναι 9 χρόνια. Μετά την αποφοίτηση τους εντάσσονται στην ειδικότητα του Ραδιοναυτίλου.

Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαιδεύσεως και ευκολιών στη σχολή.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική.

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Βαθμός Αποφοίτησης;

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία. Οι παραπάνω τοποθετούνται σε Μονάδες όπου σταθμεύουν μεταφορικά αεροσκάφη της Π.Α.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια.

  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια.

  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια.

  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια.

  • Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, χρειάζεται: 1ον Να έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές. 2ον Να προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο σχολείο δήλωση επιθυμίας για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, όπου και δηλώνουν με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη στρατιωτική σχολή που δηλώνεται πρώτη, καθώς σε αυτήν τη σχολή θα προσέλθει ο υποψήφιος για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους (π.χ. κολύμβηση). Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι σχολές στη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για το μηχανογραφικό δελτίο, όπου μπορούν να δηλωθούν με διαφορετική σειρά, ή ακόμη και να μην δηλωθούν ορισμένες σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με τις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) διαπιστώνεται η "καταλληλότητα" κάποιου υποψηφίου για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές. Υποψήφιος που δεν τα καταφέρνει στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δεν εισάγεται στις στρατιωτικές σχολές, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει γράψει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η ψυχομετρική δοκιμασία, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή αρμοδίων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι-ες θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των για σταδιοδρομία στις Ένοπλες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως καθορίζεται από τις σχολές.

Οι επιτυχόντες-ούσες στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα έχει σαν συνέπεια την απoμάκρυνσή τους.

Όσοι-ες από τους κοινούς υποψηφίους έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων ή τη ΣΙΡ σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση, θα υποβληθούν, με μέριμνα της ΔΑΕ, σε επιπλέον ειδικές δοκιμασίες που προβλέπονται για τους Ιπταμένους, με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί κατάλληλοι στις αθλητικές, ψυχομετρικές και ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκαν στη Σχολή πρώτης προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης.

Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες με πρώτη Σχολή προτίμησης τις παραπάνω αναφερόμενες Σχολές (ΣΙ/ΙΠΤ & ΣΙΡ), οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν υποχρεωτικά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, προκειμένου να κριθούν, εάν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι-ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:


ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/ΟΠΛΑ,
ΣΝΔ,
ΣΙ/ΙΠΤ,
ΣΜΥ/ΟΠΛΑ

ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ,
ΣΙ/ΜΗΧ,
ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ,
ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ,
ΣΜΥΝ,
ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ,
ΣΙΡ

Δρόμος 100μ

16"

17"

Δρόμος 1000μ

4΄ και 20"

4' και 30''

Άλμα σε ύψος με φορά

1,05 μ

1,00 μ

Άλμα σε μήκος με φορά
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ)

3,60 μ

3,60 μ

Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι

4,50 μ

4,40 μ

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων
(για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ)

2'

2'

Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

Ο κάθε υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη να επικοινωνήσει με την πρώτη σχολή της δήλωσης, ώστε να ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο και χρόνο των προκαταρκτικών δοκιμασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται απο τις κατ' έτος εκδιδόμενες εγκυκλίους εισαγωγικών εξετάσεων, καθόσον κάποια εκ των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να αλλάξουν.