Νέο Καταστατικό

Καταστατικό

«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ¨ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ¨ με έδρα την πόλη των Αθηνών και συγκεκριμένα στην οδό Λυκούργου 9 (8ος όροφος, γραφείο 809).

ΑΡΘΡΟ 2

Το ιδρυόμενο σωματείο ενεργεί, εμφανίζεται και συναλλάσσεται με τρίτους με το διακριτικό τίτλο ¨ΣΑΊ΄Ρ¨ που είναι τα αρχικά των λέξεων ¨ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ¨

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3

Ο σύλλογος παραμένει αυστηρά εκτός από κάθε πολιτική, κομματική ή παραταξιακή δραστηριότητα με κορυφαίους σκοπούς:
- Την καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης και αγάπης ανάμεσα στα μέλη του.
- Τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων τους.
- Την πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και άνοδο των μελών.
- Την παροχή αρωγής στα αναξιοπαθούντα μέλη του.
- Τη φροντίδα για την κατοχύρωση των συμφερόντων όσων μελών του εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ιδιωτικού δικαίου.
- Την προώθηση ενεργειών για βελτίωση του κλάδου του.
- Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του συλλόγου.
- Τη φροντίδα για τη συνεχή ανύψωση του επιπέδου και του γοήτρου της ειδικότητος Ραδιοναυτίλων.
- Την υποβοήθηση και προβολή του έργου της Πολεμικής Αεροπορίας.
Για την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου είναι:
Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές κτλ,η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες Αρχές, η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών κλπ, η ανάπτυξη επαφών και συνεργασίας μετά των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και οργάνων ως και οργανισμών και σωματείων οιασδήποτε μορφής που ασχολούνται με θέματα συναφή με το σκοπό του συλλόγου, η απόκτηση από τον σύλλογο στέγης προς εγκατάσταση γραφείων, βιβλιοθήκης κτλ και κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Ο σύλλογος αποτελείται από επίτιμα και τακτικά μέλη καθώς και από τους φίλους του Συλλόγου .
Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν μόνο οι απόφοιτοι των σχολών ΣΙΡ, ΣΙΑ, ΣΜΥΑ ειδικότητας Ραδιοναυτίλου και ΚΕΕΠΑ μετά από αίτησή τους, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες των Ραδιοναυτίλων, εγγράφονται δε στο μητρώο του συλλόγου από της πληρωμής του οριζομένου δικαιώματος εγγραφής.
Επίτιμα μέλη και Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση - πρόταση του Δ.Σ., άτομα που έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες προς το Σύλλογο, τη ΣΙΡ, ΣΙΑ, ΣΜΥΑ, την Π.Α και το κοινωνικό σύνολο.
Φίλοι του Συλλόγου μπορούν να γίνουν με αίτησή τους στο ΔΣ:
α. Συνάδελφοι απόστρατοι άλλων ειδικοτήτων της Αεροπορίας , καθώς και των άλλων κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.
β. Ιδιώτες φίλοι της ΠΑ και του ΣΑΙΡ.

ΑΡΘΡΟ 6

Κάθε τακτικό μέλος καθώς και κάθε Φίλος του Συλλόγου υποχρεούται να καταβάλει για πρώτη φορά το “δικαίωμα εγγραφής.” Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ. Προαιρετικά, μπορεί να καταβληθεί και μεγαλύτερο ποσό. Για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού δίνεται διπλότυπη απόδειξη. Το ποσό της ετησίας συνδρομής θα αποφασισθεί από το πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α. Στις γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) του συλλόγου αυτοπροσώπως, μετέχουν των σχετικών συζητήσεων και ψηφίζουν για κάθε θέμα. Mέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
β. Σε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου.
γ. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, με τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου. Προϋπόθεση για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αποτελεί η ταμειακή τους τακτοποίηση.
Οι Φίλοι του Συλλόγου έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέλη της διοικήσεως του Συλλόγου δεν μπορούν να παρέχουν προς το Σύλλογο εξηρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις ή να αναλάβουν έργο προμήθειας ή οποιασδήποτε παροχής προς το Σύλλογο που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής.
Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος με απόφαση του δικαστηρίου έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμού ή ενώσεων προσώπων για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα μέλη του Συλλόγου μετέχουν ενεργά στις επιδιώξεις του Σωματείου, συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του, εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο και τηρούν το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται:
α) Με έγγραφη αίτησή τους που γνωστοποιείται στον πρόεδρο του Δ.Σ.
β) Με απόφαση (οριστική διαγραφή ) της Γ.Σ και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.
γ) Όταν καθυστερούν τη συνδρομή τους με πρόταση του Δ.Σ προς την Γ.Σ η οποία και αποφασίζει.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε μέλος του Συλλόγου που αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Συλλόγου, ή παρεμβάλλει εμπόδια στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα του Συλλόγου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται στις παρακάτω κυρώσεις:
α) Επίπληξη.
β) Προσωρινή Διαγραφή.
γ) Οριστική διαγραφή.
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ποινές (α) και (β) βεβαιώνονται και επιβάλλονται από το Δ.Σ ενώ στη (γ) περίπτωση λαμβάνει απόφαση η Γ.Σ με πρόταση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι εφ΄άπαξ εισφορές για εγγραφή.
β) Οι συνδρομές των μελών.
γ) Οι μετά από έγκριση του Δ.Σ εισφορές και χορηγήσεις τρίτων.
δ) Κάθε περιουσιακό στοιχείο που θα περιέλθει νόμιμα στο Σύλλογο από δωρεές, κληροδοτήματα, επιχειρήσεις.
ε) Οι από τα κεφάλαια προερχόμενοι τόκοι.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Σύλλογος τηρεί σε τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λογαριασμό με δυνατότητα Web-banking, e-banking στον οποίο γίνονται καταθέσεις - αναλήψεις μέσω Web-banking ή ηλεκτρονικής κάρτας (e-banking).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14

Η διοίκηση του Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Αστικό Κώδικά. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι και να έχουν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους. Αποκλείεται της Διοίκησης μέλος του Συλλόγου το οποίο στερήθηκε αυτοδικαίως των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές συμβούλιο.
Τα μέλη του συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά τις αρχαιρεσίες, με την φροντίδα του πλειοψηφήσαντος προέδρου.
Οι υποψήφιοι για πρόεδροι και για μέλη του συμβουλίου θα είναι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια θα χωρίζονται σε τρία (3) μέρη . Στο Α μέρος θα θέτουν υποψηφιότητα κατά αλφαβητική σειρά όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την εκλογή τους ως πρόεδρος, στο Β μέρος θα θέτουν υποψηφιότητα κατά αλφαβητική σειρά όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να γίνουν μέλη στο Δ.Σ και στο Γ μέρος οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή τουλάχιστον (3) άτομα.
Ο πλειοψηφών υποψήφιος για πρόεδρος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφών δεν επιθυμεί να γίνει πρόεδρος τότε εκλέγεται πρόεδρος ο δεύτερος πλειοψηφών υποψήφιος πρόεδρος, σε περίπτωση δε αρνήσεως και του δευτέρου ο επόμενος πλειοψηφών και ούτω καθεξής μέχρι να δεχθεί κάποιος από τους υποψηφίους για πρόεδρος. Επίσης και στη περίπτωση που ο εκλεγμένος πρόεδρος για διαφόρους λόγους δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία αναπλήρωσής του.
Σε περίπτωση που ουδείς θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στο Α μέρος του ψηφοδελτίου τότε εκλέγονται επτά μέλη για το συμβούλιο από το Β μέρος του ψηφοδελτίου τα οποία σε μυστική ψηφοφορία εκλέγουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο. Επίσης όταν ο εκλεγμένος πρόεδρος για διαφόρους λόγους δεν δύναται να εκτελεί τα καθήκοντά του και ήταν ο μοναδικός υποψήφιος, τότε για την εκλογή του προέδρου ακολουθείται η διαδικασία αναπλήρωσης του που εφαρμόζεται και στη περίπτωση που ουδείς θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.
Οι πρώτοι έξι (6) κατά σειρά πλειοψηφίας υποψήφιοι από το Β μέρος του ψηφοδελτίου εκλέγονται ως μέλη του επομένου Δ.Σ. Σε μυστική ψηφοφορία των εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του Συμβουλίου εφόσον οι υποψήφιοι για κάθε θέση είναι πλέον του ενός.
Το Δ.Σ δύναται να ορίζει 3μελή επιτροπή σύνταξης εφημερίδος, ιστοσελίδας η άλλων εντύπων εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για την δημιουργία των εντύπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, έκτακτα δε όταν κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με σχετική έγγραφη αίτησή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες από τη υποβολή της αίτησης. Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη που έχει την Προεδρική ψήφο. Όταν μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο. Σχετική αναγραφή γίνεται στο βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Το Διοικητικό συμβούλιο λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται με ευθύνη του Γενικού γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γενικό γραμματέα και από όλους τους παρόντες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 18

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Η συνέλευση των μελών του συλλόγου συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αν παρουσιαστεί ανάγκη ή όταν το εν τέταρτο (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών ζητήσουν τούτο εγγράφως αναγράφοντας ταυτόχρονα και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σ’ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως. Για την ημερομηνία της σύγκλησης της γενικής Συνέλευσης καθώς και για το χώρο διεξαγωγής της δίνεται δημοσιότητα με κάθε δυνατό μέσο και στέλνονται έγγραφες προσκλήσεις του ΔΣ στα μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν της οριζόμενης ημερομηνίας. Στις προσκλήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της Συνέλευσης που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παραβρίσκονται σ΄ αυτή το μισό (1/2) και ένας από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως και χωρίς προσκλήσεις την ιδία ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος και στον ίδιο χώρο. Η δεύτερη συνέλευση (επαναληπτική) βρίσκεται σ' απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα όχι λιγότερα των δέκα (10). Η προσέλευση κατά τις Τακτικές Γενικές συνελεύσεις και ιδιαίτερα κατά την εκλογή των νέων οργάνων Διοικήσεως είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 20

Αν γίνει μία φορά απαρτία αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης απολογισμού και αρχαιρεσιών, μετά την διαπίστωση της απαρτίας, διευθύνει Πρόεδρος που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του προέδρου του. Μαζί με τον πρόεδρο εκλέγεται και ένας γραμματέας για τη τήρηση των πρακτικών. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποψήφιοι για την εκλογή δεν επιτρέπεται να εκλεγούν πρόεδρος ή γραμματέας στη Γενική Συνέλευση απολογισμού και αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 21

Κατά τη Γενική Συνέλευση προκηρύξεως εκλογών ανάδειξης νέου ΔΣ του Συλλόγου λογοδοτεί η απερχόμενη Διοίκηση. Ο πρόεδρος εκθέτει τα πεπραγμένα του απερχομένου συμβουλίου και ο ταμίας εκθέτει την ταμειακή κατάσταση και καταθέτει τον ισολογισμό. Επίσης η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της σε ό,τι αφορά τη διαχειριστική δράση της απερχόμενης διοίκησης. Η Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα παραπάνω θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, όπως και κάθε θέμα που έχει τεθεί από το Διοικ. Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευση προκηρύξεως εκλογών νέου ΔΣ καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών καθώς και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης η Γ.Σ εκλέγει 3μελή επιτροπή (Εφορευτική Επιτροπή) για τη διεξαγωγή των εκλογών.
Το ΔΣ ενημερώνει έγκαιρα με έγγραφο τα μέλη του συλλόγου για την ημερομηνία των εκλογών καθώς και για το χρονικό διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων.
Το ΔΣ αποδέχεται ΜΟΝΟ τις υποψηφιότητες των μελών που:
α. πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 8 και 14.
β. Έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
γ. Έχουν υποβληθεί εγγράφως στο ΔΣ εντός του καθορισθέντος χρονικού διαστήματος από τη ΓΣ.
Όλες οι υπόλοιπες υποψηφιότητες απορρίπτονται.
Συντάσσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο κοινοποιεί στα μέλη του έγκαιρα. Τα ψηφοδέλτια παραδίνονται έγκαιρα, προ της ψηφοφορίας, από τον πρόεδρο του ΔΣ στην Εφορευτική Επιτροπή.
Ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ, ήτοι στο Α μέρος του ψηφοδελτίου ένας (1) για πρόεδρος, στο Β μέρος έξι (6) για τα μέλη του Δ.Σ και στο Γ μέρος τρία (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν επαρκείς δηλώσεις για το ΔΣ, η θητεία του παλαιού ΔΣ παρατείνεται για ένα (1) χρόνο οπότε και θα προκηρύξει εκλογές με οποιονδήποτε αριθμό υποψηφίων.
Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό και μετά το κλείσιμο της κάλπης κάνει καταμέτρηση των ψήφων και κυρώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης γίνεται μυστικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά ως αναφέρεται στο άρθρο 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόεδρος του ΔΣ:
α Αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε Αρχή ή Δικαστήριο και σ’ όλες τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο.
β Συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού συμβουλίου και καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα.
γ Προσκαλεί τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου σε τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις καθώς και τα μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
δ Διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης εκτός εκείνων που λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εκείνων που γίνονται αρχαιρεσίες οπότε εκλέγεται άλλος πρόεδρος.
ε Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τα έγγραφα του Συλλόγου και δίνει εντολή στον Ταμία για την διεκπεραίωση των ενταλμάτων πληρωμής μέσω εγχρήματης συναλλαγής, Web banking, e-banking.

ΑΡΘΡΟ 24

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, κωλυομένου και του αντιπροέδρου ή απόντος καθήκοντα Αντιπροέδρου ασκεί ο πλειοψηφήσας σύμβουλος, μεταξύ δε ισοψηφησάντων ο μεγαλύτερος.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο Γενικός Γραμματέας:
α Διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου.
β Τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου, την αλληλογραφία του Συλλόγου.
γ Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα.
δ Τηρεί και ενημερώνει τα ακόλουθα βιβλία:
1 Πρωτόκολλο εξερχομένης και εισερχομένης αλληλογραφίας.
2 Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3 Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών και
4 Γενικό μητρώο των μελών του Συλλόγου στο οποίο εγγράφονται τα τακτικά μέλη, τα επίτιμα μέλη καθώς και οι Φίλοι του Συλλόγου με τα επαγγέλματα και τις διευθύνσεις, τηλέφωνα, το χρόνο εγγραφής και λοιπά στοιχεία.
5 Καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο βιβλίο για τη καλή λειτουργία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 26

Ο ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των ετησίων συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και όλων γενικά των προς το Σύλλογο οφειλών εκδίδοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις.
Έχει στην κατοχή του την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και τους κωδικούς Web banking. Κάνει με εντολή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Διοικητικό συμβούλιο, μέσω εγχρήματης συναλλαγής, Web banking, e-banking.
Τηρεί το βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται οι εισπράξεις και οι δαπάνες του Συλλόγου και υποβάλλει στο ΔΣ αναλυτική κατάσταση του ταμείου στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Το διαχειριστικό έτος λήγει τη 31ΗΔεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό και μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα υποβάλλει για λογαριασμό του ΔΣ στην Γεν. Συνέλευση για τελική έγκριση. Τον ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας σύμβουλος προτεινόμενος απ’ αυτόν μετά τη σύμφωνο γνώμη του ΔΣ.
Ο ταμίας θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των κατωτέρω βιβλίων:
1 Βιβλίο ακίνητης και κινητής περιουσίας του Συλλόγου.
2 Βιβλίο Βιβλιοθήκης του Συλλόγου στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποκτώμενα βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 27

Για τον έλεγχο της διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου η Γεν. Συνέλευση κατά την τακτική συνοδό της ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του ΔΣ εκλέγει και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Η επιτροπή αυτή ελέγχει το ταμείο και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών και υποβάλλει δια του ταμία του Συλλόγου προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση.
Δικαιούται επίσης να κάνει και έκτακτα έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ενεργείται κάθε χρόνο με το τέλος του διαχειριστικού έτους καθώς και πριν από τη Γενική Συνέλευση απολογισμού του απερχομένου ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28

Η απόκτηση από το Σύλλογο, δι’ αγοράς, κινητών ή ακινήτων σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γεν. Συνέλευσης των μελών.
Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη του σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Απαγορεύεται η είσπραξη από το σύλλογο προμήθειας όταν εκμεταλλεύεται την περιουσία του.
Κληροδοτήματα και δωρεές γίνονται δεκτές από το Διοικ. Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν δεσμεύουν το Σύλλογο. Κληρονομιές αφηνόμενες στο σύλλογο γίνονται δεκτές ¨ επ’ ωφελεία απογραφής¨.
Απαγορεύεται η λήψη από το Σύλλογο Προμήθειας κατά την διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.
Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό.
Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επωνύμως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Ο σύλλογος έχει τη δική του σφραγίδα η οποία είναι κυκλική και αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσης και στο κέντρο φέρει ως έμβλημα το σήμα της Σχολής ΣΙΡ παραλλαγμένο. Με τη θέση της σφραγίδος επισημοποιείται κάθε έγγραφο υπογραφόμενο από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 30

Μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάληψης των καθηκόντων του το παλαιό ΔΣ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου. Σε κάθε εγκατάσταση του νέου ΔΣ παρευρίσκεται και το απερχόμενο ΔΣ το οποίο διενεργεί την παράδοση και συντάσσεται πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 31

Με πρόταση του Διοικ. Συμβουλίου η Γεν. Συνέλευση ανακηρύσσει δωρητές ή ευεργέτες ή επίτιμα μέλη του Συλλόγου και αποφασίζει για τη τιμή που θα κάνει (ευχαριστήριο έγγραφο, δίπλωμα, κ.λ.π) αναθέτουσα την εκτέλεση των αποφάσεων της στο Διοικ. Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32

Ο σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας αποστράτων αξιωματικών Αεροπορίας και των αποστράτων αξιωματικών των λοιπών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών εάν τα μέλη λιγοστεύουν κάτω των είκοσι (20). Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του, το αρχείο και ο υπόλοιπος εξοπλισμός περιέρχεται στην ΣΙΡ ή στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα τρία ( 33 ) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 11/03/2023