Αναπροσαρμογή (επανυπολογισμός) Στρατιωτικών Συντάξεων

των Σμχου (ΥΥΟ) ε.α. Αθαν. Πάνου και Σμχου (ΥΟΚ) ε.α. Δημ. Κοντοβά-Μελών Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Σεβαστά μας μέλη της Ε.Α.Α.Α., Κυρίες και Κύριοι:

1. Όπως σας είναι γνωστόν, από 1/10/2019 τα ποσά των συντάξεών μας αναπροσαρμόζονται (επανυπολογίζονται) βάσει του ν.4670/2020 που αναμένουμε να εφαρμοστεί.

Περισσότερα