Αναπροσαρμογή (επανυπολογισμός) Στρατιωτικών Συντάξεων

των Σμχου (ΥΥΟ) ε.α. Αθαν. Πάνου και Σμχου (ΥΟΚ) ε.α. Δημ. Κοντοβά-Μελών Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Σεβαστά μας μέλη της Ε.Α.Α.Α., Κυρίες και Κύριοι:

1. Όπως σας είναι γνωστόν, από 1/10/2019 τα ποσά των συντάξεών μας αναπροσαρμόζονται (επανυπολογίζονται) βάσει του ν.4670/2020 που αναμένουμε να εφαρμοστεί.

Ανάγκη για αιμοπετάλια

Ο συνάδελφος Δημ. Σύρος νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ & έχει ΆΜΕΣΗ ΑΝΆΓΚΗ  από αιμοπετάλια, για την συνέχιση της θεραπείας του. Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να βοηθήσουν, να επικοινωνήσουν με το αιματολογικό του 251 ΓΝΑ. ΠΡΟΣΟΧΉ για αποφυγή ταλαιπωρίας, ηλικία μέχρι 55 ετών & καλή υγεία.

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

Γνωρίζεται ότι, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, εξέδωσε ερμηνευτική Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ, Δι@ύγεια 6/4/2020, 10:12:55) παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» σε ότι αφορά την απασχόληση των συνταξιούχων. Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 28/2/2020 και …

Σελίδες